Truy cập nội dung luôn

Ds News Ds News

UBND Xã Bình An

Huyện Bình Sơn

Tỉnh Quảng Ngãi

THÔNG TIN THÔNG TIN

bannerclient bannerclient

TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Quy trình nộp hồ sơ trực tuyến đối với thủ tục hành chính

 Để nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến của xã Bình An trong năm 2023 và các năm tiếp theo, đồng thời thực hiện nghiêm túc Quyết định số 906/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt và rút ngắn thời gian giải quyết đối với Danh mục dịch vụ công trực tuyến, Danh mục dịch vụ công trực tuyến thí điểm tiếp nhận và trả kết quả hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Ủy ban nhân dân xã hướng dẫn quy trình nộp hồ sơ trực tuyến đối với thủ tục hành chinh cho tổ chức, công dân có nhu cầu nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh nhập địa chỉ https://dichvucong.quangngai.gov.vn (có hướng dẫn kèm theo)